Xiamen + Yongding Tulou 4-day group tour

Issuing time:2019-05-16 00:00

Shenzhen motor car round trip, pure play, no expense, no shopping!

Enjoy the beautiful port city along the southeast coast, Xiamen known as "Lu Island" and Gulangyu known as "Piano Island"!

Nanputuo temple, Xiamen Huandao Road, Gulangyu Island, Yuyuan, Yongding Tulou and other essence scenic spots have been swept away!


XIAOQIKONG SCENIC SPOT
E-MAIL
lbfgc@163.com
TEL
0854—3516116
FAX
0854—3610651
ADD
23 Zhangjiang East Road, Libo County, Guizhou Province